P+ - Roy - Subaction - HeavyThrowHi_1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |

Stats

IASA:30
Subaction Index:0x116

Scripts

Main

  1. Goto(HeavyThrowHi Main 0x18b20)

GFX

    SFX

    1. Subroutine(0x28104)

    Other

    1. SlopeContourStand { leg_bone_parent: 6 }